Od odevnog predmeta do stila življenja

Modni marketing učiniće da se napravi jasna razlika između modela koji završava u skladištima i modela koji je poželjan, koga kupci traže, kupuju i nose.

Kao izuzetno dinamično područje, modu karakterišu stalne, uzbudljive promene u domenu kreativnosti na globalnom planu. Ipak, kreativnost u domenu modne industrije nije sama sebi dovoljna i zahteva niz drugih veština kojima će se te nove ideje i kreacije podržati kako bi opstale, pridobile svoju potrošačku publiku i osigurale svoj planirani opstanak na tržištu. Konstantnu opasnost od neuspeha, odnosno stečaja, sa kojom se suočavaju proizvođači, moguće je umanjiti i učiniti manje izvesnom  kvalitetnim i osmišljenim marketinškim aktivnostima kojima će se uspostaviti kontinuirana komunikacija sa tržištem odnosno potrošačima. Poznavanje i primena marketinških principa   važni su u svakoj privrednoj delatnosti, ali  u domenu modne industrije,  presudni su za otvaranje mogućnosti i puta ka sigurnom uspehu i izbegavanje neuspeha. Domaća, a pogotovo svetska iskustva modnih kompanija i brendova potvrđuju činjenicu da je marketing tesno povezan sa kreacijama i njihovim tržišnim plasmanom što praktično upućuje na zaključak da marketing u modnoj industriji, ili modni marketing   finalno objedinjava ceo proces – od stvaranja proizvoda odnosno kreatora, preko potrošača/kupca i konačno stvaranja profita. Dobro poznavanje modnog marketinga i svih njegovih performansi je ona diferentia specifica  kojom se stvara jasna razlika između modela koji završava u skladištima i modela koji je poželjan, koga kupci traže, kupuju i nose.

Industriја tеkstilа, оdеćе, kоžе i оbućе prеdstаvlја znаčајnе prоizvоdnе grаnе u privrеdi Srbiје, uvоznо је zаvisnа i izvоznо оriјеntisаnа, rаdnо intеzivnа, nаrоčitо tеkstilnа industriја. Оbа sеktоrа imајu trаdiciјu nа еvrоpskоm i svеtskоm tržištu. Prоizvоdnjа је оrgаnizоvаnа u mаlim, srеdnjim i vеlikim prоduzеćimа. Prema podacima Zаvоdа zа stаtistiku Srbiје, srpskа tеkstilnа industriја u 2014. gоdini је zаpоšlјаvаlа оkо 28.000 rаdnikа u 1.500 prеduzеćа, dоk је kоžаrskо-prеrаđivаčkа industriја zаpоšlјаvаlа оkо 8.000 rаdnikа, u blizu 300 prеduzećа. Теkstilnа i kоžаrskо-prеrаđivаčkа industriја niје znаčајnа industriјskа grаnа Srbiје sаmо zbоg brоја kоmpаniја rаdnikа kојe zаpоšlјаvа, i imа kаpаcitеtа dа zаpоsli јоš višе, vеć i zbоg znаčајnоg učеšćа u izvоzu: prеkо 1,2 miliona dоlаrа u 2014. što je 8% ukupnog izvоza prеrаđivаčkе industriје Srbiје.

Uprkos tome što modna industrija u Srbiji zapošljava veliki broj ljudi,  modnom marketingu kojim se ono što odevamo pretvara u stil življenja, nije poklanjana dovoljna pažnja, pa je upravo zbog toga ovo polje interesantno kao tržišna niša za stručnjake u ovoj oblasti.

Moda i marketing – ima neka tajna veza

„Moda nije samo predmet interesovanja avangardista i dokoličara, ona je danas svetski fenomen i krupan faktor tražnje u jednoj velikoj poslovnoj industriji, modnoj industriji.’’ (Milan Gašović)

Moda je društveni fenomen koji je u suštini vezan za promenu. Iz tog ugla možemo reći da moda postoji u svim ljudskim delatnostima i svim sferama života, od tehničko-tehnoloških, preko medicinskih pa sve do kulturnih, umetničkih itd. U svakom slučaju, kako god da je tumačimo, moda je veliki pokretač razvoja, inspiracija za sve učesnike procesa od proizvodnje, preko distribucije, prodaje, zatim razvoja proizvoda i usluga. Ovaj širi kontekst prikazan je radi boljeg razumevanja samog pojma moda kao i šta sve on obuhvata. Naš fokus će biti modna oblast u užem smislu, dakle modna industrija u smislu odevanja i svega što prati ovu glamuroznu privrednu granu.

Definisanje mode je komleksan i zahtevan izazov. Pojam „moda“ ima lingvističko poreklo od latinskog izraza ’’modus’’ (način života, sklop običaja, kulture nekog naroda ili grupe) i u prvom redu to je naziv za nove i prolazno prihvatljive oblike življenja. Kada kažemo moda, uglavnom se misli na nov način odevanja, međutim, ovaj pojam je mnogo složeniji. Pored novog načina odevanja, moda obuhvata i druge značajne aspekte kao što je način života, ponašanja, zatim književnost, muzika, sport, dizajn, umetnost, arhitektura i niz drugih oblasti.

Podaci govore da je modna industrija izuzetno razvijena u svetu, da zapošljava ogroman broj ljudi i da zauzima približno jednu šesnaestinu ukupne svetske potrošnje. Proizvodnja i prodaja modnih proizvoda predstavlja ogorman biznis koji ima direktan uticaj na kretanja i ukupne rezultate poslovanja i drugih industrija, pri čemu primena marketinga ima presudnu ulogu u modnoj industriji. Razmatranje procesa modnog marketinga uključuje ulogu ovog savremenog načina poslovanja u modnoj industriji i sva etička pitanja koja marketing  pokreće  u tom kontekstu,  sa određenim  praktičnim  primerima  iz delokruga rada modnih marketara.

Modni marketing - Dr Milica Slijepčević