Autorka master rada Svetlana Maksimović

Mentorka prof. dr Milica Slijepčević

U okviru Master rada „KOMPLEKSNOST ODNOSA S JAVNOŠĆU NA PRIMERU UNIVERZITETA METROPOLITAN“, Svetlana Maksimović je prikazala koliko je zapravo u današnje vreme bitno da svaka institucija, kompanija ili organizacija ima kvalitetnog i pouzdanog menadžera za odnose s javnošću – PR menadžera, i koliko jedan PR menadžer mora da bude svestran, u svakom smislu te reči, da bi doprineo i omogućio dobru reputaciju poslodavcu za koga radi.

Brz i dinamičan način života i nove tehnologije koje su postale deo naše svakodnevnice, ipak ne umanjuju čovekovu potrebu da komunicira sa svojom okolinom, jer on ima neiscrpnu potrebu da bude deo „stvarnog“ društvenog života koji ga okružuje. Samim tim komunikacija se kroz istoriju menjala, ali ono što je ostalo kao krucijalno kada se govori o samoj komunikaciji jeste „živa reč“ koja se prenosi i koja ima izuzetno značajan uticaj za sve što treba da se desi – od svakidašnjih priča između dva prijatelja, porodice, do sklapanja poslovnih ugovora, pregovora, razrešenja globalnih kriza, ali i do toga da li će neko izvršiti ekspediciju na Mesecu.

Rad „KOMPLEKSNOST ODNOSA S JAVNOŠĆU NA PRIMERU UNIVERZITETA METROPOLITAN“ Svetlane Maksimović se sastoji od preko 100 strana gde su obuhvaćene sledeće teme:

  • METODOLOŠKI OKVIR ISTRAŽIVANJA
  • UMETNOST KOMUNICIRANJA
  • STRATEGIJA ODNOSA S JAVNOŠĆU
  • ETIKA I PROFESIONALIZAM PR MENADŽERA
  • INTERNET MEDIJI – MEDIJI SADAŠNJOSTI I BUDUĆNOSTI
  • STUDIJA SLUČAJA – PREDSTAVLJANJE UNIVERZITETA METROPOLITAN

U okviru svake teme su razrađene i podteme, a koje se odnose na kompleksnost odnosa s javnošću i njen značaj u današnjem poslovanju, ali i društvu.

Tokom pisanja i istraživanja za Master rad, došlo se do jasne slike – kolika je zapravo važnost odnosa s javnošću jedne institucije, bilo da su ti odnosi „sagrađeni“ na tradicionalan ili online način. U radu je prikazana sveobuhvatnost i kompleksnost odnosa s javnošću Univerziteta Metropolitan, sardanja PR menadžera sa drugim bitnim organizacionim celinama, a sve u cilju postizanja pozitivnog imidža UM-a. Prikazana je različitost poslova koje uspešan PR menadžer treba da zna i obavlja, kako bi doprineo razvoju i unapređenju ugleda i reputaciji institucije za koju radi. „Svakodnevne promene u društvu  su veliki izazov za sve. Stoga je veoma bitno u današnjem vremenu ostati dosledan sebi. Nije moguće poslovati i opstati na tržištu bez adekvatne komunikacije koju osmišljava i realizuje kvalitetan menadžer za odnose s javnošću kao zaposleni, na koga se može računati bez dodatnih troškova i planiranog budžetiranja. PR menadžer u organizaciji je ne retko najefikasnija osoba u celom sistemu za plasiranje potrebnih informacija u javnost, kao i održavanje i unapređenje dobrih odnosa sa kompletnoim okruženjem, interno i eksterno“ – istakla je u svom radu Svetlana.

U odnosima s javnošću od velike je važnosti poslovati u okviru etičkih kodeksa. Prvenstveno je to važno za menadžera koji predstavlja jednu instituciju sa kredibilitetom, kao što je obrazovna institucija. Razlog zašto je poslovna etika značajna i zašto svaka institucija u svom poslovanju treba da se pridržava etičkih načela, jeste i važnost standarda u poslovanju gde postoji manja verovatnoća kršenja zakonskih normi. Samim tim visok standard etičnosti kroz poslovanje se pozitivno odražava na visinu morala i produktivnosti kod zaposlenih, kao i pozitivne slike u široj javnosti, odnosno ciljnih grupa. Odrediti granicu poslovne etike predstavlja veliki izazov za svakog PR menadžera, ali i za sve zaposlene ljude. To je pitanje lične odluke, vlastitog doživljaja situacije, potreba, interesa i motiva, pitanje moralnog integriteta, ali i pitanje kulturnog nasleđa. Danas je to zapravo i jedan od glavnih razlog zašto su PR menadžeri sve više traženi u svetu, gde je na ceni njihova profesija, znanje, elokventnost, jednom rečju kvalitet i odanost poslodavcu, instituciji, kompaniji ili organizaciji gde su zaposleni i o čijem ugledu vode računa, isto kao o sopstvenom – iz toga i proizilazi da je tema odnosa s javnošću izuzetno kompleksna.

Odluka koju će kombinaciju sadržaja i kvaliteta jedna institucija da plasira kao svoju prezentaciju široj javnosti, presudna je za prodajni rezultat, kao i ciljnu grupu. Često se navodi da je problem marketinga u kompanijama i agencijama to što se minimalno oslanjaju na naučna (teorijska) istraživanja, jer je u njima zadovoljavajući broj informacija o tome šta potrošači žele, i koristio bi za kreiranje kampanja koje su prilagođene teritorijalnom i kulturnom području na kome se plasiraju. Najznačajnije je da delovanje odnosa s javnošću i marketinga na svim poljima može da nas navede na zaključak da su odnosi s javnošću usmereni na personalizaciju i dvosmernu kontinuiranu interaktivnost, uz redovno prilagođavanje krajnjem korisniku.

Sveobuhvatan je uticaj Interneta, koji je odavno poprimao globalne razmere. Potrebna je mudro upotrebi digitalne kanale na kome će profesionalno i verodostojno da se predstave komunikacije sa ciljnom grupom. Sada je to zajednička ,,pozornica” i za male i za velike organizacije, institucije, kompanije, gde je svima šansa jednaka, i svako ima moć u svojim rukama – da utiče na javno mnjenje tj. svoju ciljnu grupu. Savremene tehnologije omogućavaju slanje velikog broja informacija u kratkom vremenskom periodu na velike razdaljine, što PR menadžerima omogućava da efikasnije obavljaju svoje svakodnevne zadatke i budu konkurentniji na tržištu.

Nije dovoljno primenjivati samo tehnike pregovaranja i prodaje, i poznavati tehničke karaktersitike nekog proizvoda ili usluge i očekivati uspešan rezultat, već je potrebno prepoznati potrebe buduće ciljne grupe, uspostaviti poverenje i sklopiti saradnju u uzajamnu korist. Ukoliko se formira tim ljudi sa veštinama koje su izuzetne, a istovremeno poštujući veštine koje su potrebne za upravljanje ciljnom grupom, onda će se i regrutovati ljudi koji bi bili tim, a ne samo pojedinci za sebe. Ako se okupe zaposleni sa istim ciljem i jasno definisanim pravilima, prateći trendove na tržištu, kako ciljna grupa ne bi otišla kod konkurencije, i nudeći im stalno sve bolje uslove, učinićemo da upravljanje ciljnom grupom dovede još novih korisnika, koji dolaze kao rezultat njihove preporuke. Poverenje je ključ, jer kada se uspostavi poverenje kod ciljne grupe, sam proces pregovaranja i korišćenja usluga koje se nude i plasiraju, postaju mnogo jednostavnije.

Univerzitet Metropolitan prati sve aktuelnosti tržišta i svetskih trendova, i po mnogo čemu se izdvaja od svoje konkurencije. Komunikacija i odnosi sa javnošću, kao i svakodnevne aktivnosti UM-a, snažno utiču na plasiranje ka visokim pozicijama rada i obrazovanja sadašnjeg i budućeg akademskog kadra koji čini naše društvo.

Univerzitet Metropolitan je izgradio svoj vizuelni identitet i odličnu reputaciju, koji su prepoznatljivi ne samo u Srbiji i regionu, već i u inostranstvu, kako na tradicionalan način, tako i kroz online komunikacije. Ono što se pokazalo uspešnim u radu Metropolitana, jesu doslednost svega što nudi svojim studentima ne samo tokom studija, nego i nakon završetka, a to je – da je student bio u centru pažnje, sa stečenim, kvalitetnim znanjem, kako teorijskim, tako i praktičnim. Odlična tradicionalna, online i vizuelna komunikacija u realizaciji posvećenog i profesionalnog tima Sektora za marketing UM koji čine pre svih PR menadžer i Dizajn tim, rezultat je između ostalog u velikoj meri i njihove odlične međusobne komunikacije. Svi ti elementi i mnogobrojne uspešne, realizovane aktivnosti i projekte, doveli su do toga da su rezultati Univerziteta Metropolitan u svim segmentima iz godine u godinu sve bolji, a  poslovanje sve uspešnije.

 

Beograd, 14. maj 2020.

Redakcija Flou, rubrika Mentorstvo